LANDON > COPORATE > OUR MISSION

ภารกิจของเรา

 

VISION and MISSION

                        อย่างที่ทราบ LANDON GROUP ได้มีนโยบายการทำตลาดในสากลอย่างชัดเจนละถือเป็นตลาดหลัก ดังนั้นกาควบคุมคุณภาสินค้าก่อนนำออกจำหน่ายสู่ตลาดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เพื่อให้เกิดการยอมรับ เพราะไม่เช่นนั้น การนำตราสินค้าไปเสี่ยงต่อการเติบโตของแบรนด์จึงเป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงอย่างสูงสุด ดังนั้นลูกค้าจึงม่นใจได้อย่างแน่นอนว่า สินค้าของเรามีคุณภาพที่ี

 

Integrity ………….. We prefer the HONEST SOLUTION.

เรามุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงานไปที่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” (Customer Satisfaction) ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราเชื่อในหลักการทำงานโดยการสร้างความ “จริงใจแก่ลูกค้า” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพสินค้าและการบริการ อันจะช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ LANDON CORP สามารถหยัดยืนและเป็นผู้นำในธุรกิจหญ้าเทียมได้เองภายในอนาคต

Innovation…………. We make the CREATIVITY Service.
การ พัฒนาและสร้างสรรค์การบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Need) และพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) ส่งผลให้เราต้องทำการสร้างสรรค์ความแตกต่างทางด้านบริการ และคุณภาพของงานให้หลากหลายและดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เกิดความรู้สึกดีของลูกค้าต่อสินค้าและองค์กรของเรา